ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่

 วันที่ 14 มีนาคม 2567 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงซักซ้อมและทำ ความเข้าใจการใช้ข้อมูลระบบโปรไฟล์สหกรณ์ "Smart Coop Profile"

   วันที่ 14 มีนาคม 2567 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงซักซ้อมและทำ ความเข้าใจการใช้ข้อมูลระบบโปรไฟล์สหกรณ์ "Smart Coop Profile" ภายใต้เกณฑ์การประเมินผล 3 ประเด็น คือ ทันเวลา ความครบถ้วนและความถูกต้อง ผ่านระบบสื่อสารออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meeting เพื่อให้สามารถใช้ระบบโปรไฟล์สหกรณ์ "Smart Coop Profile" ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • ฮิต: 71

‘รมช.อนุชา’ ขับเคลื่อนคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ต่อยอดพระราชปณิธาน มุ่งหวังคนไทยกินดีอยู่ดี เน้นทำงานเชิงรุก เข้าถึงพื้นที่ แก้ปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจร

      วันที่ 20 ธันวาคม 2566 นายเจษฎาขวัญแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นาย สุวัต เดชะพันธ์ ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน สนับสนุนจัดนิทรรศการร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมเข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

    นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฏร์ธานี สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การฝึกอบรมอาชีพด้านการเกษตร และเปิดให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ อาทิ คลินิกดิน คลินิกพืช คลินิกข้าว คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี คลินิกกฎหมาย คลินิกส่งเสริมการเกษตร คลินิกอื่น ๆ โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพลังงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพาณิชย์ ส่วนราชการในระดับท้องที่ท้องถิ่น ระดับอำเภอ และภาคเอกชน จำนวน 52 บูธ เกษตรกร/องค์กรเกษตรกร จำนวน 25 บูธ และผู้มารับบริการมากกว่า 600 ราย

 

  • ฮิต: 86

106 ปี วันพระราชทานธงชาติไทย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาท สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

   วันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมาบริการ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อม เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องใน วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของ คนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรง เป็นธงชาติไทย ณ บริเวณหน้าเสาธงศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  • ฮิต: 462

11 มีนาคม 2567 ด้วยสหกรณ์นิคมอ่าวลึก จำกัด มีแผนงานในการก่อสร้างปั้มน้ำมัน บริเวณหมู่ที่ ๓ ตำบล คลองยา อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

   วันที่ 11 มีนาคม 2567 นายณรงค์ ยี่หวา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้นายสิทธิชัย นกแก้ว นายช่างโยธาอาวุโสพร้อมด้วยนายสุวัต เดชะพันธ์ นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ สหกรณ์นิคมอ่าวลึก จำกัด  เพื่อคำนวณปริมาณดินและกำแพงกั้นดินในการปรับพื้นที่เพื่อก่อสร้างปั้มน้ำมัน ณ สหกรณ์นิคมอ่าวลึก จำกัด หมู่ที่ 3 ตำบลคลองยา อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

 

 

 

  • ฮิต: 300

24 เมษายน 2567 นายณรงค์ ยี่หวา ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง หลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์ ให้กับเกษตรกรผู้ร้องขอที่ดินทำกิน

24 เมษายน 2567 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี (คทช.จ.สฎ)แปลงบริษัทแสงสวรรค์ปาล์มน้ำมันและอุตสาหกรรม จำกัด อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 280 ราย เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรได้มีสิทธิทำกินและที่อยู่อาศัยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการถือครองที่ดิน ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้แก่ราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายณรงค์ ยี่หวา ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่องหลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์ ให้กับเกษตรกรผู้ร้องขอที่ดินทำกิน ณ ศาลาประชุม หมู่ที่ 4 ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • ฮิต: 272

เนื้อหาอื่นๆ …

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20 

Copyright © 2023 Cooperative Technology Transfer Center 20. All rights Reserved 

 ภาพประกอบเว็บไซต์ โดย : flaticon.com,freepik.com,pngtree.com,coolors.co

 

BACK TO TOP